+13063742412 punkis@att.net

雷蒙威探戈二重奏,Tango 系列黄金手表

雷蒙威探戈二重奏,Tango 系列黄金手表
AOA体育-AOA体育app-官方网站 2022-05-07

作为雷蒙威最乐成的手表系列之一,探戈系列用上全新设计的外表圈 、扭索纹润色及防水机能等元素 ,以极新美学及技能展示女性优美与男性刚阳之糅合。这个今世而多面的手表型号,优雅地出现双色光影与优异功效 。

历来探戈系列以对于表情势出现,皆因瑞士高级制表品牌蕾蒙威以一双舞者的低调化学作用作为设计灵感。一双给男士及女士的永恒手表 ,全新探戈系列对于装手表直径30毫米及41毫米表壳 ,防水功效别离为100米及300米。

探戈系列的怪异性,有赖蕾蒙威自家的研究及开发团队维持 。高辨识度的外表圈以螺丝润色,向1995年面世的原版探戈系列致敬 。表盘由中心的星形润色及罗马数字立体时标组成 ,三时位置备有日历窗口。女装表款以闪耀的钻石时标及珍珠贝母表盘,营建豪华的派头。为进一步展示手表的两重特质,五链节的精钢表带 ,由精钢与PVD镀真金披发柔以及温暖的光线 。

就如探戈的优雅舞步,全新探戈系列拥有高辨识度的迷人形象:直径30毫米及41毫米的年夜三针日历表款,以全精钢或者双色PVD金钢呈献 ,此外全新探戈系列亦备有直径43毫米之计时表款。

机芯 石英

宝石数 3

功效 时、分及秒

日历 窗口设于 3 时位置

表壳 圆形 – PVD镀黄金精钢 直径: 30毫米 厚度: 7毫米

表冠 PVD镀黄金精钢 – 旋入式及刻有蕾蒙威 RW花押字

表镜 蓝宝石水晶 表盘 珍珠贝母,镶有 8 颗钻石及罗马数字时标

指针 时 / 分 棒形,镀黄金 ,附夜光物料, 秒 棒形,镀黄金

表底 嵌入式

表带 PVD镀黄金精钢 ,蕾蒙威折迭式表扣 ,备有双按式安全体系

防水 10年夜气压力 (100米)

AOA体育-AOA体育app-官方网站

【读音】:

zuò wéi léi méng wēi zuì lè chéng de shǒu biǎo xì liè zhī yī ,tàn gē xì liè yòng shàng quán xīn shè jì de wài biǎo quān 、niǔ suǒ wén rùn sè jí fáng shuǐ jī néng děng yuán sù ,yǐ jí xīn měi xué jí jì néng zhǎn shì nǚ xìng yōu měi yǔ nán xìng gāng yáng zhī róu hé 。zhè gè jīn shì ér duō miàn de shǒu biǎo xíng hào ,yōu yǎ dì chū xiàn shuāng sè guāng yǐng yǔ yōu yì gōng xiào 。

lì lái tàn gē xì liè yǐ duì yú biǎo qíng shì chū xiàn ,jiē yīn ruì shì gāo jí zhì biǎo pǐn pái lěi méng wēi yǐ yī shuāng wǔ zhě de dī diào huà xué zuò yòng zuò wéi shè jì líng gǎn 。yī shuāng gěi nán shì jí nǚ shì de yǒng héng shǒu biǎo ,quán xīn tàn gē xì liè duì yú zhuāng shǒu biǎo zhí jìng 30háo mǐ jí 41háo mǐ biǎo ké ,fáng shuǐ gōng xiào bié lí wéi 100mǐ jí 300mǐ 。

tàn gē xì liè de guài yì xìng ,yǒu lài lěi méng wēi zì jiā de yán jiū jí kāi fā tuán duì wéi chí 。gāo biàn shí dù de wài biǎo quān yǐ luó sī rùn sè ,xiàng 1995nián miàn shì de yuán bǎn tàn gē xì liè zhì jìng 。biǎo pán yóu zhōng xīn de xīng xíng rùn sè jí luó mǎ shù zì lì tǐ shí biāo zǔ chéng ,sān shí wèi zhì bèi yǒu rì lì chuāng kǒu 。nǚ zhuāng biǎo kuǎn yǐ shǎn yào de zuàn shí shí biāo jí zhēn zhū bèi mǔ biǎo pán ,yíng jiàn háo huá de pài tóu 。wéi jìn yī bù zhǎn shì shǒu biǎo de liǎng zhòng tè zhì ,wǔ liàn jiē de jīng gāng biǎo dài ,yóu jīng gāng yǔ PVDdù zhēn jīn pī fā róu yǐ jí wēn nuǎn de guāng xiàn 。

jiù rú tàn gē de yōu yǎ wǔ bù ,quán xīn tàn gē xì liè yōng yǒu gāo biàn shí dù de mí rén xíng xiàng :zhí jìng 30háo mǐ jí 41háo mǐ de nián yè sān zhēn rì lì biǎo kuǎn ,yǐ quán jīng gāng huò zhě shuāng sè PVDjīn gāng chéng xiàn ,cǐ wài quán xīn tàn gē xì liè yì bèi yǒu zhí jìng 43háo mǐ zhī jì shí biǎo kuǎn 。

jī xīn shí yīng

bǎo shí shù 3

gōng xiào shí 、fèn jí miǎo

rì lì chuāng kǒu shè yú 3 shí wèi zhì

biǎo ké yuán xíng – PVDdù huáng jīn jīng gāng zhí jìng : 30háo mǐ hòu dù : 7háo mǐ

biǎo guàn PVDdù huáng jīn jīng gāng – xuán rù shì jí kè yǒu lěi méng wēi RWhuā yā zì

biǎo jìng lán bǎo shí shuǐ jīng biǎo pán zhēn zhū bèi mǔ ,xiāng yǒu 8 kē zuàn shí jí luó mǎ shù zì shí biāo

zhǐ zhēn shí / fèn bàng xíng ,dù huáng jīn ,fù yè guāng wù liào , miǎo bàng xíng ,dù huáng jīn

biǎo dǐ qiàn rù shì

biǎo dài PVDdù huáng jīn jīng gāng ,lěi méng wēi shé dié shì biǎo kòu ,bèi yǒu shuāng àn shì ān quán tǐ xì

fáng shuǐ 10nián yè qì yā lì (100mǐ )


下一篇:朗格首款联合停秒装配以及归零功效的陀飞轮手表现推出出格版

评论